עברית English
Elios Command & Control System is a flexible yet customer oriented application that offers a broad range of services to supports forces and operators managing ongoing events.

                                                                                                                                                                                   Elios C2 Brochure
                                                                                                                                                                                    Back
 

                                                     
 

 

 
                          
  Elios provides the following Modules:                                                                                                                       
  • Intruders detection based VMD
  • Intruders detection based Radar
  • Fence Perimeter Security 
  • Radio Communication
  • Video Management System
  • Event Management